Logo of Vovisoft

Kỹ thuật XML

 XML, kỹ thuật tin học ṇng cốt trong tương lai  
 
 Hoán chuyển ADO qua XML  
  Tạo HTML từ XML và XSL  
  Dùng DOM để display XML trong TreeView
  Dùng DOM để display XML thành nhiều tầng trong TreeView
  Các ứng dụng của một XML Parser
 
 Tự học về DTD (tiếng Anh)
 Tự học về XML (tiếng Anh)
 Tự học về XSL (tiếng Anh)
 yTalk sample - using XMLHTTP/ASP
  Online Register for XML Class
 Vietnamese XML Guestbook
 XML and the Dynamic Contents Approach - Part I
 XML and the Dynamic Contents Approach - Part II

Mời bạn trở lại để đọc tiếp kỹ thuật XML đang trên bước tiến thần tốc này...