Logo of Vovisoft


Liên Mạng Visual Basic

Chúng tôi đă tuyển chọn một số trang mạng Visual Basic có chất lượng để giúp học viên tự học thêm Visual Basic. Một số trang mạng có khá nhiều mẹo vặt VB và mă lập tŕnh có thể giúp học viên tự học thêm sau khi đă nắm vững căn bản VB trong lớp.
Atlanta Visual Basic Users Group Tips
Lại một trang mạng về mẹo vặt trong VB. Nếu bạn có vài hàng mă lập tŕnh VB hăy chia sẻ với những người khác trong nhóm.

Builder.com VBScript Tips & Tricks
Trang mạng này giúp bạn phát triển thêm khả năng sử dụng VbScript. Bạn sẽ học biết VbScript trong một khoảng thời gian ngắn và các mẹo vặt để điều khiển browsers, sử dụng forms và frames.


CodeArchive.com
Liên mạng có rất nhiều mă lập tŕnh về Visual Basic, Java, và phần giới thiệu về các loại sách lập tŕnh.


Deborah Kurata's VB Tips and Tricks
Trang mạng này giúp bạn dùng Visual Basic từ thiết kế đến các chi tiết thực thi, từ các bugs của VB5 đến mẹo viết mă.


Developer Tips & Tricks
Có nhiều mẹo vặt được thảo chương viên ưa chuộng. Hy vọng bạn sẽ học được vài điều mới lạ và tốt hơn nữa là bạn có thể cống hiến một vài mẹo của bạn.


Instep Technologies Tips & Tricks
Một trang mạng có rất nhiều tin liệu về VB từ thiết kế đến việc thực thi, từ bugs đến các mẹo trong mă lập tŕnh.


Microsoft's Visual Basic Tips & Tricks
Có rất nhiều mánh mẹo, đ̣n phép VB lấy được ngay từ Microsoft.


Phil Weber's VB Tips
Nhiều mánh mẹo, đ̣n phép và cách luồng lách trong VB của Phil Weber.


Smithvoice VBfun
Các mă lập tŕnh có chú giải đầy đủ bao gồm VB5 và VB6 từ trung cấp đến cao cấp của Robert Smith. Ngoài ra c̣n có nhiều OCX thực dụng với source code để t́m hiểu và áp dụng.


Southern Cross VB Tips
Có một bảng rất dài về mánh mẹo đ̣n phép dùng trong Visual Basic.


vbAccelerator Tips
Có rất nhiều mánh mẹo đ̣n phép hay về Visual Basic.


VB Center
Có rất nhiều mánh mẹo đ̣n phép hay về Visual Basic. Nếu bạn có mánh mẹo hay, bạn có thể đóng góp vào đây. Một số mục được lấy từ các trang mạng khác.


VB Helper Tips & Tricks
Có những mánh mẹo VB ngắn có thể giúp cho việc thảo tŕnh dễ dàng hơn.


VB Palace VB Hints and Tips
Bạn có thể t́m thấy mánh mẹo cűng như bài học tóm tắc về VB dành cho nhập môn và chuyên viên.


VB Realm
Nhiều mánh mẹo, mă lập tŕnh, tin liệu và bài báo Visual Basic để giúp thảo chương viên VB.


The Visual Basic Archive
Một tập hợp khổng lồ các mánh mẹo, câu hỏi và trả lời, bài học ngắn, thắc mắc, tham khảo và mạng nối về Visual Basic.


Visual Basic Game Programming Tips by Starko
Mánh mẹo dùng Visual Basic viết program cho các tṛ chơi.


Visual Basic Island: Graphics Tips & Tricks
Mánh mẹo về sử dụng h́nh ảnh để trang trí trong các phần mềm.


 

Macmillan Computer Online Books

Trang mạng của nhà sách Macmillan. Bạn sẽ t́m thấy rất nhiều sách điện toán dưới dạng trang giấy điện tử. Sách của các nhà xuất bản có tiếng như Que, Sam, New Riders, Cisco Press vân vân đều có thể t́m thấy ở đây.