Logo of Vovisoft

Mã lập trình (Source Codes) trong các bài tự học Ms Visual Basic

Trang này chứa những bộ mã lập trình (Source Codes) đã được tiến sĩ Hồng dùng dạy trong các lớp Visual Basic để minh họa cách sử dụng một số công cụ trong Visual Basic.
Các mã lập trình (source codes)  sẽ còn được đăng tiếp trong phần này của trang liên mạng Vovisoft.
Mời bạn trở lại viếng thăm liên mạng này.

 

Mã lập trình (source codes) tháng 6 năm 1999  

 

Code Names

Description

VB version Size
AddressBook Một quyển sổ dùng lưu trữ địa chỉ VB 6 16 kb
Calendar Lịch theo ngày tháng và năm VB 6 21 kb
Clock Ðồng hồ báo giờ VB 6 19 kb
Games Trò chơi VB 6 15 kb
HaLong VB 6 51 kb
Membership VB 6 4 kb
MoneyChanger Hoán chuyển tiền tệ VB 6 8 kb
SandwichShop Tính tiền theo món chọn trong tiệm Sandwitch VB 6 11 kb
Shopping VB 6 65 kb
SortVietText VB 6 22 kb
Swipe VB 6 26 kb
TextFiles VB 6 14 kb
ToDoList Sổ ghi lưu trữ các việc cần làm. Có cả phần nhắc những việc làm trong tuần. VB 6 15 kb
code1 Nếu bạn thích tất cả các mã lập trình trên, bạn có thể gõ vào "cod1" của phần này để lấy tất cả các "files"  trên. VB 6 278 kb

 

Mã lập trình (source codes) tháng 10 năm 1999

 

 

Code Names

Description

VB version Size
Explorer  Chương trình này đọc tất cả các subfolders dưới c:\Windows\. Gõ vào một folder phía khung bên trái của TreeView sẽ cho hiện ra khung bên phải tất cả các files nằm dưới subfolder đó. VB 6 3 kb
List View Demo  Chương trình này trình bày cách sử dụng ListView control. Kho tin liệu database Nwind.mdb giả thiết được đặt trong folder C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98. VB 6 6 kb
ListView and TreeView Demo  Chương trình này trình bày cách sử dụng ListView và TreeView controls. VB 6 6 kb
Slider  Chương trình này trình bày cách sử dụng Slider control. VB 6 7 kb
DataBase 1  Chúng ta giả thiết database Nwind.mdb được xếp trong folder C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98. Chương trình này cho phép chúng ta sửa, thêm và bớt các dữ kiên của bản table "Employees" VB 6 5 kb
DataBase 2  Chúng ta giả thiết database Library.mdb được xếp cùng folder với chương trình này. Chương trình này cho phép chúng ta có thể sửa, thêm và bớt các dữ kiện của bản table "Authors". VB 6 13 kb
Codes 2  Nếu bạn thích tất cả các mã lập trình trên, bạn có thể gõ vào "codes 2" của phần này để lấy tất cả các "files"  trên. VB 6 43 kb

 

Mã lập trình (source codes) tháng 1 năm 2000  

 

Code Names

Description

VB version Size
Sandwich shop VB 6 3 kb
Money changer VB 6 10 kb
Love story VB 6 7 kb
Course Demo Nếu bạn thích tất cả các mã lập trình trên, bạn có thể gõ vào "Course demo" của phần này để lấy tất cả 3 "files"  trên. VB 6 20 kb