Logo of Vovisoft

Khóa Hàm Thụ Visual Basic 6.0

Chương Bảy - Dùng List Controls (bài thứ ba)

Listbox

Search trong Text File

Ta biết rằng ListBox có thể chứa rất nhiều hàng text (con số hàng tối đa là 65535). Ta đã quen với việc hiển thị content của một text file trong một Listbox. Ta đã dùng ListBox để display các Events (sự cố) xãy ra trong real-time. Giả dụ, ta ghi lại tất cả mọi Events xãy ra trong real-time của một hệ thống an ninh, tức là ta biết ai ra, vào cửa nào, lúc mấy giờ. Các Events nầy vừa đuợc log xuống một Text file, vừa được cho vào một ListBox để luôn luôn hiển thị Event mới nhất ở cuối ListBox.
Khi đã có mọi Events nằm trong ListBox, ta có thể Search (tìm kiếm) xem một người nào đã đi qua những cửa nào của building bằng cách iterate qua từng hàng trong ListBox và nhận diện một Text Pattern hàng với Function InStr.
Trong bài mẫu dưới đây, ta đánh tên của một người vào trong TextBox rồi click nút Find và sau đó Find Next để highlight những Events trong ListBox cho thấy những lúc tên người đó xuất hiện. Trong khi tìm kiếm một Text Pattern ta có thể cho phép cả chữ Hoa , lẫn chữ Thường bằng cách covert mọi text ra Uppercase trước khi làm việc với chúng.Listing của Sub Find_Click như sau:
Private Sub CmdFind_Click() 
  Dim i, ALine, FText 
  ' Get out if the Listbox is empty
  If EventList.ListCount = 0 Then 
   MsgBox "There 's no text available"
   Exit Sub 
  End If 
  ' Check if user has entered the Text Pattern
  If Trim(txtFind) = "" Then 
   MsgBox "Please enter the Text Pattern to search for" 
   Exit Sub 
  End If 
  ' Clear all selected lines
  For i = 0 To EventList.ListCount - 1 
   EventList.Selected(i) = False 
  Next 
  ' Convert the Text Pattern to Uppercase
  FText = UCase(txtFind.Text) 
  ' Iterate through every line in the ListBox
  For i = 0 To EventList.ListCount - 1 
   ' Convert this line to Uppercase
   ALine = UCase(EventList.List(i)) 
   ' If pattern exists in this line then highlight it
   If InStr(ALine, FText) > 0 Then 
     EventList.Selected(i) = True ' Highlight the line
     ' Mark Current line as the Starting line for FindNext operation
     If i < EventList.ListCount - 1 Then CurrentLine = i + 1 
     ' get out
     Exit Sub 
   End If 
  Next 
  ' Only get here if Not found
  MsgBox "Not found!" 
End Sub 
Trong bài nầy ta có dùng một DriveListBox để cho User chọn một Disk drive, một DirListBox để user chọn một Folder/Directory và một FileListBox để hiển thị tên của những Files trong một Folder.
Cả ba loại ListBoxes nầy liên kết nhau để cho ta thấy sự thay đổi ăn nhịp mỗi khi User đổi từ Disk Drive nầy qua Disk Drive khác, hay từ Folder nầy qua Folder khác. Các hàng codes thực hiện việc nầy rất đơn giản như sau:
Private Sub Drive1_Change() 
  ' Make Path of Folder same as new Drive
  Dir1.Path = Drive1.Drive 
End Sub 
Private Sub Dir1_Change() 
  ' Make Path of FileList same as new Path of Folder
  ' The filenames in the Folder will be displayed automatically in FileListBox
  FileList.Path = Dir1.Path 
End Sub 
Ta có thể chọn lựa chỉ những Filenames có một Extension nào đó (thí dụ như log) bằng cách cho Property Pattern của FileListBox value "*.log".

Mỗi khi User click lên tên của một File, program sẽ load content của File ấy vào ListBox EventList bên phải.

Sau khi selected một số hàng rồi, User có thể hoặc Print chúng ra bằng cách Click nút Print, hoặc Copy chúng vào Clipboard bằng cách Click nút Copy.

Bạn có thể download source code của program LogFile.zip nầy để có đầy đủ.

Dùng ItemData

Nếu Property List của ListBox được xem như một Text Array thì ItemData là một Number Array, và List1.ItemData(i) đi cặp với List1.List(i). Tức là trong khi List1.List(i) hiển thị như mặt trước của một tấm bản thì List1.ItemData(i) được coi như nằm ở mặt sau của tấm bản ấy. Khi một List item thay đổi vị trí trong Listbox vì có sự biến đổi trong ListBox (thí dụ Items bị removed hay được cho thêm vào) thì ItemData của List item đó cũng đi theo với nó.

Ta thử xem thí dụ sau. Cho vào một Sorted Listbox tên của các nhân viên trong sở. Ngay sau khi tên một nhân viên được cho vào Listbox thì Property NewIndex chứa vị trí của item mới được cho vào ấy trong ListBox. Ta dùng giá trị NewIndex để assign ItemData với Số nhân viên ID. Khi User clicks lên một tên trong Listbox, program sẽ hiển thị cả Số nhân viên ID lẫn tên nhân viên. Ðể thử thí dụ nầy, bạn có thể Paste phần code dưới đây vào phần Declaration của một Form có chứa một Listbox và một Label. Nhớ set property Sorted của List1 ra True.

Private Sub Form_Load() 
  ' Fill List1 and ItemData array with
  ' corresponding items in sorted order.
  List1.AddItem "John Green" ' Add an employee name
  ' Use NewIndex to synchronise with Employee ID
  ' Assign Employee ID to ItemData of the List Item
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = 62310 
  List1.AddItem "Tran The Tam" 
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = 42859 
  List1.AddItem "Alan Bradshaw" 
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = 63732 
  List1.AddItem "Peter Costello" 
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = 34127 
End Sub 
Private Sub List1_Click() ' Fetch the employee number Msg = List1.ItemData(List1.ListIndex) & " " ' Concatenate it with the employee name. Msg = Msg & List1.List(List1.ListIndex) ' Assign string to Label to display Label1.Caption = Msg End Sub

Dùng ListBox làm Queue

Khi đi coi hát, ta thường phải đứng sắp hàng để mua vé. Cái hàng đó gọi là Queue. Mục đích của việc dùng Queue là để cho số người đông cần một dịch vụ sẽ được phục vụ lần lượt theo thứ tự ai đến trước sẽ được giải quyết trước. Nguyên tắc của Queue như thế được gọi là First-In-First-Out ( vào trước nhất, ra trước nhất). Ngược lại, nếu ai cũng muốn được phục vụ trước nhất ta sẽ có sự náo loạn, và rốt cuộc có thể chẳng có ai được giải quyết.

Thí dụ ta có một Form tên frmServer, mà trong đó có một Listbox tên List1. Nếu có nhiều Forms khác trong cùng một chương trình muốn nhờ frmServer phục vụ một chuyện gì, chúng sẽ Queue bằng cách Add một Item vào cuối List1. Trong Item có chứa những chi tiết mà frmServer sẽ cần biết để phục vụ.
Private Sub CmdAddToQueue_Click() 
  Dim myRequest As String 
  Dim PersonId As String * 5 
  Dim PersonName As String * 20 
  ' Assign PersonId to fixed length text
  PersonId = txtPersonId.Text 
  ' Assign PersonName to fixed length text
  PersonName = txtPersonName.Text 
  ' Concatenate Id and Name
  myRequest = PersonId & PersonName 
  ' Queue the request
  frmServer.List1.AddItem myRequest 
End Sub 
Bên frmServer, cứ mỗi 3 giây nó sẽ Remove Item trên hết ( tức là Index=0) trong List1 và xử lý Item ấy. Trong bài nầy ta chỉ Remove Item 0 rồi Add nó vào List2.

Private Sub Timer1_Timer() 
  Dim Item 
  If List1.ListCount > 0 Then 
   ' Look at the item at the head of the queue
   Item = List1.List(0) 
   ' Process Item - just add it to List2 here
   List2.AddItem Item 
   ' Remove item from queue
   List1.RemoveItem 0 
  End If 
End Sub 
Bạn có thể download source code của program QueueServer.zip nầy để chạy thử.

CheckBox Listbox

Nếu bạn chọn value của Property Style của Listbox là CheckBox thay vì Standard thì mọi items trong Listbox sẽ có một hộp vuông phía trước để User có thể chọn lúc chạy program. Hộp vuông của item nào được checked (đánh dấu) thì Item ấy được Selected.

Giả sử ta có một Listbox List1 với Style Checkbox và có nhiều Items để mua trong siêu thị. Khi chạy progarm user chọn một số items rồi click nút Process, program sẽ hiển thị các item đã được chọn.

Listing của Sub CmdProcess_Click như sau:
Private Sub CmdProcess_Click() 
  Dim Mess As String 
  ' get out if there's nothing in the list
  If List1.ListCount = 0 Then Exit Sub 
  ' Iterate through every item of the checkBox Listbox
  For i = 0 To List1.ListCount - 1 
   ' If item is selected then include it in the shopping list
   If List1.Selected(i) Then 
     ' Append Item and a Carriage Return-LineFeed
     Mess = Mess & List1.List(i) & vbCrLf 
   End If 
  Next 
  ' Display shopping list
  MsgBox Mess, vbInformation, "Selected Shopping Items" 
End Sub 

Listbox với nhiều cột

Listbox có một Property gọi là Columns. Bình thường, Property Columns có giá trị 0. Nhưng nếu bạn cho nó bằng 3 chẳng hạn, thì Listbox sẽ cố gắng hiển thị 4 cột trong phạm vi chiều ngang của Listbox. Nếu như thế vẫn không đủ hiển thị hết mọi Items trong Listbox thì sẽ có một Horizontal Scrollbar hiện ra, và khi bạn click nó qua bên phải Listbox sẽ cho hiển thị thêm các columns còn lại.

Combobox

Combobox rất giống như Listbox. Nó là tập hợp của một Textbox nằm phía trên để User cho vào data và một Listbox chứa các items mà User có thể lựa chọn khi mở nó ra. Combo box cũng có những methods như Clear, AddItem và RemoveItem. Tuy nhiên, Combobox không có Property Selected, vì khi User chọn Item nào thì Item ấy được hiển thị trong Textbox phía trên.

Combobox có 3 styles. Drop-down Combo Style là thông dụng nhất. Nó cho User nhiệm ý hoặc chọn một Item từ List hoặc đánh data vào Textbox. Trong hình dưới đây User đánh vào chữ Elephant thay vì chọn từ các Items có sẵn.
Drop-down List bắt buộc User phải chọn một trong những Item nằm trong List, chớ không được đánh data mới vào Textbox. Ngay cả trong lúc chạy program (at run-time) bạn cũng không thể Assign một value vào property Text của Combobox loại nầy. Nhưng bạn có thể làm cho Combobox hiển thị Item thứ 3 chẳng hạn bằng cách set property ListIndex của Combo bằng 2.
  Học Microsoft Visual Basic 6.0