Logo of Vovisoft

Khóa Hàm Thụ Visual Basic 6.0

Chương Bảy - Dùng List Controls

Có hai loại List controls dùng trong VB6. Ðó là Listbox và Combobox. Cả hai đều display một số hàng để ta có thể lựa chọn.
Listbox chiếm một khung chữ nhật, nếu chiều ngang nhỏ thì có khi không display đầy đủ một hàng, nếu chiều dài không đủ để display tất cả mọi hàng thì Listbox tự động cho ta một vertical scroll bar để cho biết còn có nhiều hàng bị che và ta có thể xem các hàng ấy bằng cách dùng vertical scroll bar.
Combobox thường thường chỉ display một hàng, nhưng ta có thể chọn display bất cứ hàng nào khác. Combobox giống như một tập hợp của một Textbox nằm phía trên và một Listbox nằm phía dưới.

Listbox có rất nhiều công dụng vì nó rất uyển chuyển. Trong chương nầy ta sẽ học qua các áp dụng sau của Listbox:
 • Display nhiều sự lựa chọn để User selects bằng cách click hay drag-drop
 • Những cách dùng Property Sorted
 • Cách dùng Multiselect
 • Dùng để display Events
 • Dùng để Search hay process text
 • Cách dùng Itemdata song song với các Items của List
 • Dùng làm Queue

Listbox

Display nhiều sự lựa chọn

Ta hãy bắt đầu viết một chương trình gồm có một Listbox tên lstNames nằm trong một Form. Trong lstNames ta đánh vào tên của bảy người, mỗi lần xuống hàng nhớ đánh Ctrl-Enter, thay vì chỉ Enter, nếu không VB6 tưởng ta đã đánh xong nên close property List. Các tên nầy là những hàng sẽ hiện ra trong Listbox khi ta bắt đầu chạy program.

Ngoài lstNames ta cho thêm một Label với Caption STUDENTS để trang hoàng, và một Label khác tên lblName. Mỗi khi User click lên hàng tên nào ta muốn display hàng tên ấy trong lblName. Sau cùng ta cho vào một CommandButton tên CmdExit để cho User phương tiện Stop cái program. Ta sẽ có chương trình như sau:
Private Sub lstNames_Click() 
  ' Assign the selected line of Listbox lstNames to Caption of Label lblName
  lblName.Caption = lstNames.List(lstNames.ListIndex) ' or = lstNames.text
End Sub 
Private Sub CmdExit_Click() 
  End 
End Sub 

Giả sử ta click vào tên John Smith trên Listbox, ta sẽ thấy tên ấy cũng đuợc display trong Label lblName.

Trong thí dụ nầy, Listbox lstNames có 7 hàng ( Items). Con số Items nầy là Property ListCount của Listbox. Các Items của Listbox được đếm từ 0 đến ListCount-1. Trong trường hợp nầy là từ 0 đến 6.
Khi User click lên một hàng, Listbox sẽ generate Event lstNames_Click. Lúc bấy giờ ta có thể biết được User vừa mới Click hàng nào bằng cách hỏi Property ListIndex của lstNames, nó sẽ có value từ 0 đến ListCount-1. Lúc program mới chạy, chưa ai Click lên Item nào của Listbox thì ListIndex = -1.
Nhũng Items trong Listbox được xem như một Array của String. Array nầy được gọi là List. Do đó, ta nói đến Item thứ nhất của Listbox lstNames bằng cách viết lstNames.List(0) , và tương tợ như vậy, Item cuối cùng là lstNames.List( lstNames.ListCount-1).
Ta có thể nói đến item vừa được Clicked bằng hai cách: hoặc là lstNames.List(lstNames.ListIndex), hoặc là lstNames.text.

Save content của Listbox

Bây giờ để lưu trử content của lstNames, ta thêm một CommandButton tên CmdSave. Ta sẽ viết code để khi User click nút CmdSave program sẽ mở một Output text file và viết mọi items của lstNames vào đó:
Private Sub CmdSave_Click() 
  Dim i, FileName, FileNumber 
  ' Obtain Folder where this program's EXE file resides
  FileName = App.Path 
  ' Make sure FileName ends with a backslash
  If Right(FileName, 1) <> "\" Then FileName = FileName & "\" 
  FileName = FileName & "MyList.txt" ' name output text file MyList.txt
  ' Obtain an available filenumber from the operating system
  FileNumber = FreeFile 
  ' Open the FileName as an output file , using FileNumber as FileHandle
  Open FileName For Output As FileNumber 
  ' Now iterate through each item of lstNames
  For i = 0 To lstNames.ListCount - 1 
   ' Write the List item to file. Make sure you use symbol # in front of FileNumber
   Print #FileNumber, lstNames.List(i) 
  Next 
  Close FileNumber ' Close the output file
End Sub 

App là một Object đặc biệt đại diện cho chính cái program đang chạy. Ở đây ta dùng Property Path để biết lúc program đang chạy thì execute module EXE của nó nằm ở đâu. Lý do là thường thường ta để các files liên hệ cần thiết cho program lẩn quẩn hoặc ngay trong folder của program hay trong một subfolder, chẳng hạn như data, logs, .v.v..
App còn có một số Properties khác cũng rất hữu dụng như PrevInstance, Title, Revision ..v.v.
Nếu mới started một program mà thấy App.PrevInstance = True thì lúc bấy giờ cũng có một copy khác của program đang chạy. Nếu cần ta End program nầy để tránh chạy 2 copies của program cùng một lúc.
App.Title và App.Revision cho ta tin tức về Title và Revision của program đang chạy.
Ðể viết ra một Text file ta cần phải Open nó trong mode Output và tuyên bố từ rày trở đi sẽ dùng một con số (FileNumber) để đại diện cái File thay vì dùng chính FileName. Ðể tránh dùng một FileNumber đã hiện hữu, tốt nhất ta hỏi xin Operating System cung cấp cho mình một con số chưa ai dùng bằng cách gọi Function FreeFile. Con số FileNumber nầy còn đuợc gọi là FileHandle (Handle là tay cầm). Sau khi ta Close FileNumber con số nầy trở nên FREE và Operating System sẽ có thể dùng nó lại.
Do đó bạn phải tránh gọi FreeFile liên tiếp hai lần, vì OS sẽ cho bạn cùng một con số. Tức là, sau khi gọi FreeFile phải dùng nó ngay bằng cách Open một File rồi mới gọi FreeFile lần kế để có một con số khác.
Ðể ý cách dùng chữ Input, Output cho files là relative (tương đối) với vị trí của program (nó nằm trong memory của computer). Do đó từ trong memory viết ra hard disk thì nói là Output. Ngược lại đọc từ một Text file nằm trên hard disk vào memory cho program ta thì gọi là Input.

Load một Text file vào Listbox

Trong bài nầy, thay vì đánh các Items của Listbox vào Property List của lstNames ta có thể populate (làm đầy) lstNames bằng cách đọc các Items từ một Text file. Ta thử thêm một CommandButton tên CmdLoad. Ta sẽ viết code để khi User click nút CmdLoad program sẽ mở một Input text file và đọc từng hàng để bỏ vào lstNames:
Private Sub CmdLoad_Click() 
  Dim i, FileName, FileNumber, anItem 
  ' Obtain Folder where this program's EXE file resides
  FileName = App.Path 
  ' Make sure FileName ends with a backslash
  If Right(FileName, 1) <> "\" Then FileName = FileName & "\" 
  FileName = FileName & "MyList.txt" 
  ' Obtain an available filenumber from the operating system
  FileNumber = FreeFile 
  ' Open the FileName as an input file , using FileNumber as FileHandle
  Open FileName For Input As FileNumber 
  lstNames.Clear ' Clear the Listbox first
  ' Now read each line until reaching End-Of-File, i.e. no more data
  Do While NOT EOF(FileNumber) 
   Line Input #FileNumber, anItem ' Read a line from the Text file into variable anItem
   lstNames.AddItem anItem ' Add this item to the bottom of lstNames
  Loop 
  Close FileNumber ' Close the input file
End Sub 

Ðể đọc từ một Text file ta cần phải Open nó trong mode Input.
Trước khi populate lstNames ta cần phải delete tất cả mọi items có sẵn bên trong. Ðể thực hiện việc đó ta dùng method Clear của Listbox.
Sau đó ta dùng method AddItem để cho thêm từng hàng vào trong Listbox. By default, nếu ta không nói nhét vào ở chỗ hàng nào thì AddItem nhét Item mới vào dưới chót của Listbox.
Nếu muốn nhét hàng mới vào ngay trước item thứ 5 (ListIndex = 4), ta viết:
lstNames.AddItem newItemString, 4 ' newItemString contains "Ross Close", for example
' To insert a new Item at the beginning of the Listbox, write:
lstNames.AddItem newItemString, 0 

Nhớ là mỗi lần bạn Add một Item vào Listbox thì ListCount của Listbox increment by 1.
Muốn delete một item từ Listbox ta dùng method RemoveItem, thí dụ như muốn delete item thứ ba (ListIndex=2) của lstNames, ta viết:
lstNames.RemoveItem 2 

Mỗi lần bạn RemoveItem từ Listbox the ListCount của Listbox decrement by 1. Do đó nếu bạn dùng cái Test dựa vào ListCount của một ListBox để nhảy ra khỏi một Loop thì phải coi chừng tránh làm cho value ListCount thay đổi trong Loop vì AddItem hay RemoveItem.
Ta đọc từng hàng của một Text file bằng cách dùng Line Input #FileNumber. Khi đọc đến cuối File, system dẽ cho ta value EOF(FileNumber) = True. Ta dùng value ấy để cho program nhảy ra khỏi While.. Loop.
Câu Do While NOT EOF(FileNumber) có nghĩa Trong khi chưa đến End-Of-File của Text File đại diện bởi FileNumber thì đọc từ hàng và bỏ vào Listbox. Giống như "Trong khi chưa trả hết nợ nhà vợ thì phải tiếp tục ở rể".

Drag-Drop

Ta đã học qua Click Event của Listbox. Bây giờ để dùng Drag-Drop cho Listbox bạn hãy đặt 2 Labels mới lên Form. Cái thứ nhất tên gì cũng được nhưng có Caption là Room A. Hãy gọi Label thứ hai là lblRoom và cho Property BorderStyle của nó bằng Fixed Single. Kế đến select cả hai Labels (Click a Label then hold down key Ctrl while clicking the second Label) rồi click copy và paste lên Form. VB6 sẽ cho bạn Array của hai lblRoom labels.
Ðể cho lstNames một DragIcon, bạn click lstNames, click Property DragIcon để pop-up một dialog cho bạn chọn một dragdrop icon từ folder C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Dragdrop, chẳng hạn như DRAG2PG.ICO:


Ta sẽ dùng Event MouseDown của lstNames để pop-up DragIcon hình 2 trang giấy cho User Drag nó qua bên phải rồi bỏ xuống lên một trong hai lblRoom. Khi DragIcon rơi lên lblRoom, lblRoom sẽ generate Event DragDrop. Ta sẽ dùng Event DragDrop nầy để assign property Text của Source (tức là lstNames, cái control từ nó phát xuất Drag action) vào Property Caption của lblRoom. Lưu ý vì ở đây ta dùng cùng một tên cho cả hai lblRoom nên chỉ cần viết code ở một chỗ để handle Event DragDrop.
Private Sub lstNames_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
  ' Start Pop-up DragIcon and start Drag action
  lstNames.Drag 
End Sub 
Private Sub lblRoom_DragDrop(Index As Integer, Source As Control, X As Single, Y As Single) 
  ' Assign Property Text of Source (i.e. lstNames) to Label's Caption
  lblRoom(Index).Caption = Source.Text 
End Sub 

Kết quả sau khi Drag hai tên từ Listbox qua Labels là như sau:


Bạn có thể download chương trình nầy (MyList.zip) để có luôn cả project.

Dùng Property Sorted

Trong thí dụ trên ta có thể quyết định vị trí của một Item mới khi ta nhét nó vào Listbox. Ðôi khi ta muốn các Items của Listbox được tự động sắp theo thứ tự Alphabet. Bạn có thể set Property Sorted = True để thực hiện chuyện nầy. Có một giới hạn là bạn phải cho Property Sorted một value (True hay False) trong lúc design, chớ trong khi chạy program bạn không thể làm cho Property Sorted của Listbox thay đổi.
Giả dụ ta muốn sort các Items của một Listbox khi cần. Vậy thì ta làm sao? Giải pháp rất đơn giản. Bạn tạo một Listbox tên lstTemp chẳng hạn. Cho nó Property Visible= False (để không ai thấy nó) và Property Sorted=True. Khi cần sort lstNames chẳng hạn, ta copy content của lstNames bỏ vào lstTemp, đoạn Clear lstNames rồi copy content (đã được sorted) của lstTemp trở lại lstNames.
Lưu ý là ta có thể AddItem vào một Listbox với Property Sorted=True, nhưng không thể xác định nhét Item vào trước hàng nào, vì vị trí của các Items do Listbox quyết định khi nó sort các Items.
Ta hãy cho thêm vào Form một CommandButton mới tên CmdSort và viết code cho Event Click của nó như sau:
Private Sub CmdSort_Click() 
  Dim i 
  lstTemp.Clear ' Clear temporary Listbox
  ' Iterate though every item of lstNames
  For i = 0 To lstNames.ListCount - 1 
   ' Add the lstNames item to lstTemp
   lstTemp.AddItem lstNames.List(i) 
  Next 
  lstNames.Clear ' Clear lstNames
  ' Iterate though every item of lstTemp
  For i = 0 To lstTemp.ListCount - 1 
   ' Add the lstTemp item to lstNames
   lstNames.AddItem lstTemp.List(i) 
  Next 
  lstTemp.Clear ' Tidy up - clear temporary Listbox
End Sub 

Nhân tiện, ta muốn có option để sort các tên theo FirstName hay Surname. Việc nầy hơi rắc rối hơn một chút, nhưng nguyên tắc vẫn là dùng cái sorted Listbox vô hình tên lstTemp.
Bạn hãy đặt lên phía trên lstName hai cál Labels mới tên lblFirstName và lblSurName và cho chúng Caption "FirstName" và "SurName".
Từ đây ta Load file "MyList.txt" vào lstNames bằng cách Click button CmdLoad chớ không Edit Property List của lstNames để enter Items lúc design nữa. Ngoài ra ta dùng dấu phẩy (,) để tách FirstName khỏi SurName trong mỗi tên chứa trong file MyList.txt. Content của file MyList.txt bây giờ trở thành như sau:
Peter,Jones
Kevin,White
Sue,Rose
John,Smith
Trevor,Kennedy
Alan,Wright
Ron,Bruno

Ta sẽ sửa code trong Sub CmdLoad_Click lại để khi nhét tên vào lstNames, FirstName và SurName mỗi thứ chiếm 10 characters.
Ðể các chữ trong Items của lstNames sắp hàng ngay ngắn ta đổi Font của lstNames ra Courier New. Courier New là một loại Font mà chiều ngang của chữ m bằng chữ i, trong khi hầu hết các Fonts khác như Arial, Times Roman ..v.v. là Proportional Spacing, có nghĩa là chữ m rộng hơn chữ i.
Listing mới của Sub CmdLoad_Click trở thành như sau:
Private Sub CmdLoad_Click() 
  Dim i, Pos 
  Dim FileName, FileNumber, anItem 
  Dim sFirstName As String * 10 ' fixed length string of 10 characters
  Dim sSurName As String * 10 ' fixed length string of 10 characters
  ' Obtain Folder where this program's EXE file resides
  FileName = App.Path 
  ' Make sure FileName ends with a backslash
  If Right(FileName, 1) <> "\" Then FileName = FileName & "\" 
  FileName = FileName & "MyList.txt" 
  ' Obtain an available filenumber from the operating system
  FileNumber = FreeFile 
  ' Open the FileName as an input file , using FileNumber as FileHandle
  Open FileName For Input As FileNumber 
  lstNames.Clear ' Clear the Listbox first
  ' Now read each line until reaching End-Of-File, i.e. no more data
  Do While Not EOF(FileNumber) 
   Line Input #FileNumber, anItem ' Read a line from the Text file
   ' Now separate FirstName from SurName
   Pos = InStr(anItem, ",") ' Locate the comma ","
   ' The part before "," is FirstName
   sFirstName = Left(anItem, Pos - 1) 
   sFirstName = Trim(sFirstName) ' Trim off any unwanted blank spaces
   ' The part after "," is SurName
   sSurName = Mid(anItem, Pos + 1) 
   sSurName = Trim(sSurName) ' Trim off any unwanted blank spaces
   lstNames.AddItem sFirstName & sSurName ' Add this item to the bottom of lstNames
  Loop 
  Close FileNumber ' Close the input file
End Sub 

Vì FirstName nằm ở bên trái của mỗi Item nên sort theo FirstName cũng giống như sort cả Item. Việc ấy ta đã làm bằng Sub CmdSort_Click rồi, do đó khi User click Label lblFirstName ta chỉ cần gọi CmdSort_Click như sau:
Private Sub lblFirstName_Click()
  CmdSort_Click
End Sub

Ðể sort theo SurName ta cần phải tạm thời để SurName qua bên trái của Item trước khi bỏ vào lstTemp. Ta thực hiện chuyện nầy bằng cách hoán chuyển vị trí của FirstName và SurName trong Item trước khi bỏ vào lstTemp. Sau đó, khi copy các Items từ lstTemp để bỏ vô lại lstNames ta lại nhớ hoán chuyển FirstName và SurName để chúng nằm đúng lại vị trí. Tức là, cái mánh của ta là muốn biết Item nào phải nằm ở đâu trong lstNames, chớ dĩ nhiên khi display mỗi Item đều có FisrtName bên trái. Code để sort tên theo SurName cũng giống như CmdSort_Add nhưng thêm thắt chút ít như sau:
Private Sub lblSurName_Click() 
  Dim i, anItem 
  Dim sFirstName As String * 10 ' fixed length string of 10 characters
  Dim sSurName As String * 10 ' fixed length string of 10 characters
  lstTemp.Clear ' Clear temporary Listbox
  ' Iterate though every item of lstNames
  For i = 0 To lstNames.ListCount - 1 
   anItem = lstNames.List(i) 
   ' Identify FistName and SurName
   sFirstName = Left(anItem, 10) 
   sSurName = Mid(anItem, 11) 
   ' Swap FirstName/SurName positions before adding to lstTemp
   lstTemp.AddItem sSurName & sFirstName 
  Next 
  lstNames.Clear ' Clear lstNames
  ' Iterate though every item of lstTemp
  For i = 0 To lstTemp.ListCount - 1 
   anItem = lstTemp.List(i) 
   ' Identify FistName and SurName
   sSurName = Left(anItem, 10) ' SurName now is on the left
   sFirstName = Mid(anItem, 11) 
   ' Add FirstName/SurName in correct positions to lstNames
   lstNames.AddItem sFirstName & sSurName 
  Next 
  lstTemp.Clear ' Tidy up - clear temporary Listbox
End Sub 

Các Items trong lstNames sorted theo SurName hiện ra như sau:


Nhân tiện đây ta sửa cái Sub CmdSave_Click lại một chút để Save Items theo sorted order mới nếu cần:
Private Sub CmdSave_Click() 
  Dim i, FileName, FileNumber, anItem 
  ' Obtain Folder where this program's EXE file resides
  FileName = App.Path 
  ' Make sure FileName ends with a backslash
  If Right(FileName, 1) <> "\" Then FileName = FileName & "\" 
  ' Call Output filename "MyList.txt"
  FileName = FileName & "MyList.txt" 
  ' Obtain an available filenumber from the operating system
  FileNumber = FreeFile 
  ' Open the FileName as an output file , using FileNumber as FileHandle
  Open FileName For Output As FileNumber 
  ' Now iterate through each item of lstNames
  For i = 0 To lstNames.ListCount - 1 
   anItem = lstNames.List(i) 
   anItem = Trim(Left(anItem, 10)) & "," & Trim(Mid(anItem, 11)) 
   ' Write the List item to file. Make sure you use symbol # in front of FileNumber
   Print #FileNumber, anItem 
  Next 
  Close FileNumber ' Close the output file
End Sub 

Bạn có thể download chương trình nầy (SortedList.zip) để có luôn cả project.
Trong bài tới ta sẽ học thêm các áp dụng khác của ListBox.

  Học Microsoft Visual Basic 6.0