Logo of Vovisoft

Cch Dng Unicode Để G Tiếng Việt Trong MS-WORD

Thiết Kế MS-WORD Template:

  1. Vo Tools \ Options \ File Location tab để xem biết directory của Startup files.
  2. Ra khỏi MS-WORD v copy vnunicode.dot vo directory của startup files. Thường thường directory ny l C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup\
  3. Mở MS-WORD trở lại v vo Tools \ Templates and Add-Ins v check [check box] của vnunicode.dot nếu cần.
  4. Hiện giờ nn dng font Tahoma cho bảo đảm. Bạn c thể vo Format \ Styles để set Tahoma lm default font. Trong tương lai c thể dng cc fonts khc như Arial, Times New Roman, vv
  5. Nếu muốn th vo Tools \ Auto Correct v uncheck hết tất cả cc check boxes để MS-Word khỏi tự động đổi những chữ như i thnh I (đy l một feature c thể rất phiền phức hơn l ch lợi).

Cch Đnh Dấu: 

Dng cc nt bấm sau đy để đnh dấu trước khi bấm nt nguyn m.
Dấu Nt Bấm Trước Khi Bấm Nt Nguyn m Th Dụ
Sắc Ctrl + 1 : Ctrl + 1, A
: Ctrl + 1, Shift + A
Huyền Ctrl + 2 : Ctrl + 2 , A
: Ctrl + 2 , Shift+A
Hỏi Ctrl + 3 ả : Ctrl + 3 , A
Ả : Ctrl + 3 , Shift+A
Ng Ctrl + 4 : Ctrl + 4 , A
: Ctrl + 4 , Shift+A
Nặng Ctrl + 5 ạ : Ctrl + 5 , A
Ạ : Ctrl + 5 , Shift+A
  Ctrl + 6   : Ctrl + 6 , A
: Ctrl + 6 , Shift+A
Ă Ctrl + 7 ă : Ctrl + 7 , A
Ă : Ctrl + 7, Shift+A
Ư ư Ctrl + 8 ư : Ctrl + 8 , A
Ư : Ctrl + 8 , Shift+U
Ctrl + 9 đ : Ctrl + 9 , D
: Ctrl + 9 , Shift+D
ấ ế ố Atl + 1 ấ : Alt + 1 , A
Ấ : Alt + 1 , shift+A
ầ ề ồ Atl + 2 ầ : Alt + 2 , A
Ầ : Alt + 2 , shift+A

ẩ ể ổ

Alt + 3   ẩ : Alt + 3 , A  
Ẩ : Alt + 3 , Shift+A  
ẫ ễ ỗ   Alt + 4   ẫ : Alt + 4 , A  
Ẫ : Alt + 4 , Shift+A  
ậ ệ ộ   Alt + 5   ậ : Alt + 5 , A  
Ậ : Alt + 5 , Shift+A  
ắ ớ ứ   Ctrl + Alt + 1   ắ : Ctrl+Alt + 1 , A  
Ắ : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A  
ằ ờ ừ   Ctrl + Alt + 2   ằ : Ctrl+Alt + 2 , A  
Ẳ : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A  
ẳ ở ử Ctrl + Alt + 3 ẳ : Ctrl+Alt + 3 , A  
Ẳ : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A
ẵ ỡ ữ Ctrl + Alt + 4 ẵ : Ctrl+Alt + 4 , A  
Ẵ : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A
ặ ợ ự   Ctrl + Alt + 5   ặ : Ctrl+Alt + 5 , A  
Ặ : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A  

Ni tm lại:

  1.  đnh dấu trước, nguyn m sau

  2. dng Ctrl cho dấu đơn, Alt cho hay với dấu v  Ctrl + Alt cho ư hay ơ với dấu.

 Downnload vnunicode.zip

Tham khảo trang cũ về cch sử dụng Unicode trong Ms Word

Cch dng v cc ứng dụng Unicode Việt Ngữ

Chuyển ton bộ Web site VPS, VSCII, VNI vv... của bạn thnh Unicode

Cch dng Frontpage 98/ 2000 để viết webpage Việt ngữ

Cch dng Outlook Express 5 để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Outlook 2000 để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Hotmail để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Yahoo Mail để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Giới thiệu về qu trnh sử dụng Unicode cho chữ Việt trn mạng web Vovisoft