Logo of Vovisoft

 

Unicode cho chữ Việt

Unicode là một cách dùng chữ Việt theo tiêu chuẩn quốc tế cho tin học.  Ðặc điểm chính của nó là người ta dùng 2 bytes (16 bits) cho mỗi mẫu tự như ô, ơ, ă . Cho đến nay có nhiều bộ chữ Việt Nam như VISCII, VPS, VNI ..vv..đang đưọc dùng rất thịnh hành trong nhiều áp dụng phần mềm khác nhau. 

VISCII là một chuẩn của nhóm khoa học gia Tricholor. Trong chuẩn nầy mỗi mẫu tự được biểu diễn bằng một byte (8 bits).  Nhóm Tricholor dùng các con số trống của bộ chữ ASCII ( của Mỹ - A là viết tắt cho American, trong khi VI cho Vietnamese) để biểu diễn các chữ Việt Nam có dấu. Vì con số lớn nhất có thể biểu diển bằng 1 byte là 255, đó chính là tổng số mẫu tự Việt Nam tối đa ta có thể dùng được bất cứ lúc nào.  Rất tiếc chữ Việt Nam cần hơn 255 mẫu tự nên người ta phải đặt thêm bộ chữ Hoa (thí dụ như UHoàiH 1.1) hay thay thế các dấu hiệu ít dùng, như dấu ngoặc kép, bằng những mẫu tự Việt Nam cần phải có.  Tức là hể muốn có đầy đủ bộ chữ Việt ta phải hy sinh vài dấu hiệu ít dùng của  bộ chữ ASCII.  

Bộ chữ VPS của Hội Vietnamese Professionals Society cũng dùng cùng một nguyên tắc như VISCII.  Có điều khác là vì VPS được triển khai ở Pháp, nên các khoa học gia muốn bắt đầu bằng một bộ chữ dùng cho tiếng Pháp rồi mở mang thêm để dùng cho chữ Việt. Nói tóm lại, hai bộ chữ VISCII và VPS khác nhau chỉ ở chỗ quy ước dùng con số nào để biểu diễn một mẫu tự Việt Nam.

Ở Việt Nam có kiểu chữ .vnTimes rất thịnh hành trên các trang Web. Các khoa học gia thiết kế kiểu chữ nầy cũng dùng một nguyên tắc giống như trong VISCII và VPS.  Nói một cách khác, ta có thể dịch (convert, map) từ kiểu chữ nầy qua kiểu chữ kia rất dễ dàng vì có mối liên hệ từng mẫu tự một (one-to-one correspondence).   

Kiểu chữ VNI hơi khác một chút vì có nhiều chỗ người ta dùng 2 bytes để biểu diển một mẫu tự. VNI là một trong những bộ chữ đầu tiên được dùng cho chữ Việt trong tin học. Ðiều đáng nói là sự thành công về thương mại của VNI.  Mặc dầu muốn đánh máy với bộ chữ VNI ta phải trả tiền, công ty VNI tích cực nhất trong việc triển khai các áp dụng phần mềm của VNI để phục vụ khách hàng. Trong khi đó các tổ chức Tricholor và Vietnamese Professionals Society là gồm những khoa học gia thiện nguyện, tất cả đều có việc làm toàn thời gian nên công việc triển khai phần mềm cho các bộ chữ phải bị giới hạn. 

Còn VietNet chẳng qua chỉ là một quy ước về cách dùng các mẫu tự có sẵn của ASCII để đánh tiếng Việt. Những dấu dùng cho các nguyên âm được đánh thêm, thí dụ như chữ "Ðưa đón" được đánh là "DDu+a ddón". Do đó, nói cho đúng ra VietNet không phải là một bộ chữ.


Cách đọc Unicode chữ Việt trên mạng Web Vovisoft

Vovisoft dùng Unicode cho chữ Việt trên mạng Web. Ðể đọc được chữ Việt trên mạng Vovisoft bạn không cần phải download một font chữ Việt Nam nào cả. Font chữ Vovisoft dùng trên Web là "Tahoma", một Unicode font có sẵn trong Windows98  hay hệ thống máy tính nào đã cài đặt Internet Explorer 5.0. Nếu cần bạn chỉ cần sửa lại settings của browser như sau:

  Internet Explorer 5.x: View | Encoding | chọn  Western European và Auto Select
                            hay: View | Encoding | chọn  Unicode UTF-8 và Auto Select

  Netscape 4.x: Chỉ có diễn đàn Vovisoft hỗ trợ Browser này. Xin cáo lỗi!

  Netscape 6.x:  Browser mới này đă đọc được Unicode NCR của Vovisoft

Những bạn c̣n sử dụng Windows 95.x và IE 4.x th́ chỉ cần download font "Tahoma" mới là đọc được Unicode trong các trang của Vovisoft. 


Các ứng dụng Unicode trong web site Việt Ngữ

Bản đối chiếu mă của nguyên âm các bộ chữ Việt Nam hiện hành với Unicode

T́m hiểu font nào trong máy bạn hiển thị được Unicode chữ Việt

Dùng VB6 để hoán chuyển Unicode (có source code kèm theo)

Chuyển toàn bộ Web site VPS, VSCII, VNI vv... của bạn thành Unicode

Cách dùng Frontpage 98/ 2000 để viết webpage Việt ngữ

Cách dùng Unicode chữ Việt trong Ms Word và Ms Office 97/ 2000

Cách dùng Outlook Express 5 để gửi và nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cách dùng Outlook 2000 để gửi và nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cách dùng Hotmail để gửi và nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cách dùng Yahoo Mail để gửi và nhận Email Unicode Việt Ngữ

Giới thiệu về quá tŕnh sử dụng Unicode cho chữ Việt trên mạng web Vovisoft


Các ứng Dụng Unicode trong Visual Basic 6
(Dành cho thảo tŕnh viên chuyên nghiệp)

Tất cả bài viết đều có kèm theo VB6 Source Code và Free Download!

Dùng VB6 để hoán chuyển Unicode

Một Editor đơn giản cho Unicode 

Dùng Unicode cho Access 2000

Căn bản Unicode cho VB6 programers

13 hàm cho tiếng Việt, kể cả UTF-8 encoding

Unicode chữ Việt trong .NET (mới nhập 25-12-2001)

Thừa kế Textbox để đánh chữ Việt Unicode (mới nhập 25-12-2001)
 

C̣n tiếp... mời bạn trở lại ...